18

Số năm kinh nghiệm

1025

Số học viên theo dõi

52

Số bài giảng

10

Giáo viên giỏi cấp thành phố