THời khóa biểu từ 04/11/2013 đến 11/11/2013

Dưới đây là thời khóa biểu từ 04/11/2013 đến 11/11/2013.

Các thầy cô và các em học sinh chú ý theo dõi.

Thứ

Môn học

Thời gian

Ghi chú

2

Toán 11

19h30 – 21h

Hóa Th.Tân ( 20h- 21h30)

Anh 8

19h30- 21h

Anh 12 (18h- 19h30) (nghỉ)

 

3

Văn 6

18h – 19h30

Văn 7

19h30’- 21h

Hóa Th. Tân (18h30-20h)

Toán 8

18h30’- 20h

Toán 10 (20h-21h30’)

4

Toán 12

14h30’ -16h00

Toán 9

18h00 – 19h30

Hóa Tân (19h30- 21h00)

Lý 10

18h00-19h30

Anh 10(15h30-17h00)

5

Toán 9

18h00 – 19h30

Toán 6

19h30’- 21h00

Toán 10(19h30-21h00)

Hóa 10

18h00’- 19h30’

6

Toán 12

14h30’- 16h00

Hóa Tân  (20h- 21h30)

Văn 9

17h30- 19h00

Toán 12(17h30-19h00)dạy riêng

Văn 8

19h00-20h30

Hóa 12 ( 19h30 – 21h00)

7

Toán 7

14h30’-16h00’

Toán – TV 4 (8h30 – 10h30)

Hóa 11

18h00’- 19h30’

 

Hóa 10

19h30’- 21h00’Đổi lich sang thứ 5

Hóa Th. Tân (19h – 20h30)

Toán 6 (16h- 17h30)

CN

Lý 10

Toán 8

8h- 9h30’ -11h00

9h- 10h30

   Anh 10 (16h30’-18h00’)

Toán 7

14h30’- 16h00’

Anh 7 (18h00-19h30)

Toán – TV 4 (8h30 – 10h30)