Thời khóa biểu từ 11/11/2013 đến 17/11/2013

Dưới đây là thời khóa biểu từ 11/11/2013 đến 17/11/2013.

Các thầy cô và các em học sinh chú ý theo dõi.

Thứ

Môn học

Thời gian

Ghi chú

2

Toán 11

19h30 – 21h

Hóa Tân ( 20h00’ – 21h30’)

Anh 8

19h30 – 21h

Anh 12 (18h00’ – 19h30’)

 

3

Văn 6

18h – 19h30

Văn 7

19h30’- 21h

Toán 8

18h30’- 20h

Toán 10 (20h00’- 21h30’)

4

Toán 12

14h30’ -16h00

Toán 9

18h00 – 19h30

Hóa Tân (19h30’ – 21h00’)

Lý 10

18h00-19h30

5

Toán 9

18h00’ – 19h30’

Lý 12 (16h00’ – 17h30’)

Toán 6

19h30’- 21h00’

Toán 10(20h00’-21h30’)

Hóa 10

18h00’- 19h30’

 

6

Toán 12

14h30’- 16h00

Hóa Tân  (20h00’- 21h30’)

Văn 9

17h30- 19h00

Văn 8

19h00-20h30

7

Toán 7

14h30’-16h00’

Toán – TV 4 (8h30’ – 10h30’)

Hóa 11

18h00’- 19h30’

Hóa T. Tân (19h00’ – 20h30’)

Toán 6

16h00- 17h30

Lý 12 (16h00’ – 17h30’)

Hóa 12 (19h30’ –21h00’)

CN

Lý 10

Toán 8

8h – 9h30’

9h- 10h30

   Anh 10 (16h30’-18h00’)

Toán 7

14h30’- 16h00’

Anh 7 (18h00’ – 19h30’)

Toán – TV 4 (8h30’ – 10h30’)