Thi năm 2016: Cần cân nhắc về số môn thi

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Phiên họp năm 2015 của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo và Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực.

Tiếp tục đổi mới kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng để tổng kết, đánh giá một cách toàn diện những mặt được và chưa được theo các mục tiêu đã đặt ra cho kỳ thi và tuyển sinh năm 2015.

Tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức kỳ thi năm 2016 bảo đảm công bằng, tiết kiệm, giảm áp lực theo đúng tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương trong việc đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh.

Đồng thời tiếp tục đổi mới kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh; phương án thi cần được cân nhắc kỹ về số môn thi, thời gian thi, địa điểm thi… phù hợp; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các địa phương, các trường Đại học trong việc tổ chức kỳ thi.

Về công tác tuyển sinh đại học, tiếp tục thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương là giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học; phát huy vai trò của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, tính liên kết, phối hợp giữa các Trường Đại học trong công tác tuyển sinh.

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tổng kết, đánh giá việc đổi mới công tác tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực năm 2015. Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét mô hình, phương thức phù hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới để phát huy, nhân rộng.

Đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Để tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, đánh giá kết quả, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nghề và giáo dục đại học; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới; phát triển hợp lý giáo dục công lập và ngoài công lập; khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển các trường chất lượng cao; giao quyền tự chủ phù hợp cho các cơ sở giáo dục đào tạo; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo cho các vùng khó khăn và các đối tượng chính sách.

Các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Trung ương và Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính phủ để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng mở, hội nhập, xây dựng xã hội học tập, phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật và trách nhiệm công dân; chủ động nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách, đề án thực hiện các nhiệm vụ đổi mới một cách hiệu quả; tăng cường công tác truyền thông các chủ trương, giải pháp đổi mới giáo dục đào tạo tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và các tầng lớp xã hội.

Làm rõ hạn chế của Hệ thống giáo dục quốc dân

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hiệp hội dạy nghề và nghề công tác xã hội Việt Nam để tiếp tục hoàn thiện Hệ thống giáo dục quốc dân và xây dựng Khung trình độ quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ những hạn chế của Hệ thống giáo dục quốc dân hiện tại để đề xuất hoàn thiện Hệ thống giáo dục quốc dân mới một cách phù hợp, khoa học, bảo đảm tính khả thi, liên thông và phân luồng, tạo cơ hội được học tập suốt đời của người dân; làm rõ thêm việc tổ chức loại hình trường Trung học phổ thông kỹ thuật, trong đó làm rõ sự khác biệt của loại hình trường này với trường Trung cấp nghề, trường Trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông để tránh trùng lặp, phát sinh mô hình trường học mới gây lãng phí và không hiệu quả.

Đồng thời xác định rõ thời gian của từng cấp học, bậc học phù hợp, lộ trình triển khai, các văn bản cần sửa đổi bổ sung. Việc hoàn thiện hệ thống cần phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, xu hướng hội nhập quốc tế, phù hợp với mô hình của các nước tiên tiến trên thế giới.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện Khung trình độ quốc gia bảo đảm phù hợp với khung trình độ của các nước trong khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo và việc làm, về việc công nhận văn bằng giữa Việt Nam với các nước.

Việc hoàn thiện Khung trình độ quốc gia cần thực hiện gắn kết mật thiết với việc hoàn thiện Hệ thống giáo dục quốc dân, tạo nền tảng, cơ sở triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Theo báo dantri