Thời khóa biểu từ 26/08/2013 đến 01/09/2013

Thời khóa biểu của các lớp đang học tại Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Khai Tâm.

Áp dụng từ ngày 26/08/2013 đến 01/09/2013.

Thứ Môn học Thời gian
2 Toán 8 18h00′ – 19h30′
Toán 6 19h30′ – 21h00′
3 Tiếng Anh 8 18h00′ – 19h30′
Toán 11 19h30′ – 21h00′
4 Toán 12 14h00′ – 15h30′
Toán 7 18h00′ – 19h30′
Toán 10 19h30′ – 21h00′
5 Toán 9 18h00′ – 19h30′
Tiếng Anh 8 18h00′ – 19h30′
Toán 6 19h30′ – 21h00′
6 Toán 12 18h00′ – 19h30′
Văn 8 18h00′ – 19h30′
Toán 11 19h30′ – 21h00′
7 Toán 10 15h00′ – 16h30′
Toán 8 18h00′ – 19h30′
Hóa 11 18h00′ – 19h30′
CN Toán 9 09h00′ – 10h30′
Toán 7 14h00′ – 15h30′

Chú ý:

* Học sinh mới được đăng ký học thử  miễn phí 1 buổi vào các lớp hiện có.